Добавить новость
World News in Abkhazian
TITLE

"Зашхәа уҭоу иашәа ҳәа": Ашхәаныҳәа иазкны

Амшын анцәахәы имҵаныҳәара иазку ақьабз уԥылоит иахьатәи ҳаамҭазы ажәлантә рныҳәараҿы. Аха иҟоуп иаҳхашҭхьоу мшынла хьыӡрацара ицоз имҩаԥыргоз аныҳәара. Уи атәы дазааҭгылоит НААР аҭҵаарадырратә усзуҩы, Аԥсуаҭҵааратә институт аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбы Есма Ҭодуа.Загрузка...
Заголовки

Заголовки